International Marketing Management Department (IMM)

 

The values that cannot be bought with money and no one can bring it to you except

EAS Vietnam can create your next future values!

Don't walk if you can run!

EAS VIETNAM INTERNATIONAL HIGHER LEADERSHIP & ADMINISTRATION STUDIES

The International Marketing Management Department (IMM) is a member of EAS Vietnam. It has responsible for researching and developing effective management tools and solutions of Global Marketing Communication and Management by global IHHRM G23.0 standard. We will create world-class higher professional Marketing managers who not only create high value of development but also to sustainable development. The fact that many "schools of marketing" and "famous leader in marketing" in the world have collapsed proves the trend and value of traditional marketing approaches which are no longer appropriate. They have just used a method of snatching and promoting advertising, so when they face with a big trouble or crisis, it causes a series of global breakdowns. The global marketers generation with IHHRM G23.0 will be the inevitable trend and the key not only solve the administration issues but also other problems such as: diplomacy - economics - politics and beyond, peace and prosperity

sinh vien quoc te

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Các chương trình Quản trị toàn cầu G23.0 (Global) là các chương trình đào tạo đầy đủ (Course work hoặc Full course).

Saving...

Các chương trình Quản trị Quốc tế G23.0 (International) là các chương trình đào tạo tinh gọn (Course study hoặc Mini course).

phat bieu hoc vien

Thật ngạc nhiên khi học khoá HRM của EAS Việt Nam. Từ sự tò mò rồi trở thành thán phục. Tôi nhận ra bản thân tôi cũng như nâng cao năng lực lãnh đạo theo chuẩn G23.0 không phức tạp như tôi nghĩ ban đầu. Giờ đây công ty của tôi đã có thể mở được chi nhánh sang thị trường Châu Âu và Đông Nam Á nhờ vào phương pháp Quản trị Nhân sự, xin cám ơn EAS Việt Nam và Ngài Chủ tịch.

Abdul H Chaly - Giám đốc Công ty HOME Care, Bangladesh - HV HRM K20

В EAS Vietnam мы всегда стараемся разработать лучшие курсы, чтобы представить вас и  опубликовать информацию о данных курсах на сайте. Мы постоянно совершенствуем методы обучения и обновляем термины для удовлетворения растущих потребностей рынка труда и профессиональной деятельности в соответствии с стандартом о международных человеческих ресурсах высшего уровня EAS IHHRM G23.0 во всем мире. Мы также готовы выполнить требования курса для каждой единицы и индивидуума с самыми конкурентоспособными платами

СТРАНЫ С ГРАЖДАНАМИ, ПОЛУЧАЮЩИМИ СТИПЕНДИИ EAS VIETNAM