Department Of International Business Administration G23.0 (CBA)

 

The values that cannot be bought with money and no one can bring it to you except

EAS Vietnam can create your next future values!

Don't walk if you can run!.

EAS VIETNAM INTERNATIONAL HIGHER LEADERSHIP & ADMINISTRATION STUDIES

Business is a dynamic and challenging field. Business activities are not only maintain the existence of businesses but also contribute to creating the values ​​of human civilization through the tools and values the international business towards. Business will create the future and the happiness of yourself and humanity in the world. The Department of International Business Administration (CBA) is responsible for researching, consulting and training Business Managers at all levels for Vietnamese and International citizens with International Business and Global Business. CBA has implemented administration technology of using Global Economic Theory and Human Resources IHHRM G23.0 Standard, which will create International administrators with global thinking and strategies of competition and development by Economics and International business. The CBA has 2 levels of administration programs: International Regional Business Administration and Global Business Administration

sinh vien quoc te

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Các chương trình Quản trị toàn cầu G23.0 (Global) là các chương trình đào tạo đầy đủ (Course work hoặc Full course).

Saving...

Các chương trình Quản trị Quốc tế G23.0 (International) là các chương trình đào tạo tinh gọn ( Course study hoặc Mini course).

SIMEX đạt được ngay hiệu quả về kinh tế khi tôi thay đổi chiến lược tổ chức bộ máy. Hiện tại tôi vẫn đang tiếp tục duy trì và giữ vững sự phát triển của bộ máy ở giai đoạn 2 từ 5-10 năm tới dưới sự dẫn dắt và tư vấn của Chủ tịch EAS Việt Nam – TS.Bùi Phương Việt Anh.

Phạm Thế Tài, Tổng Giám Đốc SIMEX - CEO K21

phat bieu hoc vien

В EAS Vietnam мы всегда стараемся разработать лучшие курсы, чтобы представить вас и  опубликовать информацию о данных курсах на сайте. Мы постоянно совершенствуем методы обучения и обновляем термины для удовлетворения растущих потребностей рынка труда и профессиональной деятельности в соответствии с стандартом о международных человеческих ресурсах высшего уровня EAS IHHRM G23.0 во всем мире. Мы также готовы выполнить требования курса для каждой единицы и индивидуума с самыми конкурентоспособными платами

СТРАНЫ С ГРАЖДАНАМИ, ПОЛУЧАЮЩИМИ СТИПЕНДИИ EAS VIETNAM