International Leadership & Administration Postgraduate School

 

You're from your family, the social makes you popular but EAS Vietnam brings you up to the next future level!

Don't walk if you can run!

EAS VIETNAM INTERNATIONAL HIGHER LEADERSHIP & ADMINISTRATION STUDIES.

The school of International Leadership and Administration (IPS) is a member of EAS Vietnam. Our training programs are divided into 2 levels: Regional and Global. IPS is the first school in the world that trains higher leaders, higher administrators, CEO and government leaders (GLP). It is the first school offers "Higher Education in Leadership" by the global IHHRM G23.0 standard with EAS Vietnam's global scholarships.

IPS has academic administration processes equal to the Quality Management processes of International Universities for Higher Education. IPS uses Case-study and Hybrid technology with Real-time Online system to expand area and mode of global training, giving opportunities to citizens all countries access to technology of the global IHHRM G23.0 standard in higher leadership and higher administration in their home countries.

sinh vien quoc te

PROGRAMS

Các chương trình Quản trị toàn cầu G23.0 (Global) là các chương trình đào tạo đầy đủ (Course work hoặc Full course).

Saving...

Các chương trình Quản trị Quốc tế G23.0 (International) là các chương trình đào tạo tinh gọn (Course study hoặc Mini course).

Tôi được học nhiều người Thầy, nhưng đây là những kiến thức và phương pháp khác biệt nhất. Vừa chuyên sâu về học thuật, vừa chuyên biệt về giải pháp quản trị. Tôi thấy hiệu quả ngay sau từng buổi học. Tôi ước có nhiều đơn vị như EAS Việt Nam để nhiều người được tiếp cận hơn.

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc TTKT TH Tỉnh Phú Thọ - K28 GLS

phat bieu hoc vien

В EAS Vietnam мы всегда стараемся разработать лучшие курсы, чтобы представить вас и  опубликовать информацию о данных курсах на сайте. Мы постоянно совершенствуем методы обучения и обновляем термины для удовлетворения растущих потребностей рынка труда и профессиональной деятельности в соответствии с стандартом о международных человеческих ресурсах высшего уровня EAS IHHRM G23.0 во всем мире. Мы также готовы выполнить требования курса для каждой единицы и индивидуума с самыми конкурентоспособными платами

СТРАНЫ С ГРАЖДАНАМИ, ПОЛУЧАЮЩИМИ СТИПЕНДИИ EAS VIETNAM